xoyogame

ประวัติเติมเงิน บริการลูกค้า

ช่องทางการเติมเงิน

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

12CALL

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

PAYPAL

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

Mol Point Card

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

Zest Card

tips:แต้มที่ใช้เติมเข้าระบบ XOYO Game แล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้.