xoyogame

Blade Of Emperor Blade Of Emperor Honor Of Gods Reign Of Dragons
ประวัติเติมเงิน บริการลูกค้า

ช่องทางการเติมเงิน

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

12CALL

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

PAYPAL

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

Mol Point Card

จำนวน Xoyo Coin ที่ซื้อ

Zest Card

tips:แต้มที่ใช้เติมเข้าระบบ XOYO Game แล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้.